BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 631/TCT-PCCS
V/v: thuế GTGT đối với hoạt động tuyển chọn lao động xuất khẩu

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nam Định

Tổng cục Thuế nhận được công văn đề ngày 28/12/2006 của Công ty cổ phần Hợp tác Quốc tế Á Châu phản ánh vướng mắc thuế GTGT đối với hoạt động tuyển chọn lao động xuất khẩu. Về nội dung này, ngày 28/10/2004 Bộ Tài chính đã có công văn số 12329TC/TCT hướng dẫn cụ thể (sao gửi kèm).

Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế tỉnh Nam Định nghiên cứu nội dung công văn hướng dẫn của Bộ Tài chính nêu trên và tình hình thực tế của đơn vị để hướng dẫn cho Công ty cổ phần Hợp tác Quốc tế Á Châu thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Công ty cổ phần Hợp tác Quốc tế Á Châu;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương