BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 632/TCT-PCCS
V/v: Xử lý vướng mắc hoàn trả vốn các công trình điện ứng vốn của điện lực Đăklăk

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đăk lăk

Trả lời công văn số 3159/CT-THDT của Cục thuế tỉnh Đăklăk về việc xử lý vướng mắc hoàn trả vốn các công trình điện ứng vốn của điện lực Đăklăk; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 5 Điều 1 mục I chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) quy định về việc xác định nguyên giá của TSCĐ hữu hình như sau: "là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để có tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng" và điểm 1 công văn số 3022/UBND-CN ngày 9/10/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăklăk có ghi: "1. Về giá trị hoàn trả: giá trị hoàn trả vốn ngân sách tỉnh đã đầu tư đường dây trung áp và trạm biến áp của các công trình điện là giá trị quyết toán công trình đã được phê duyệt (đã bao gồm tất cả các khoản thuế trong giai đoạn XDCB)…".

Trường hợp Ngân sách tỉnh Đăklăk ứng vốn cho Công ty Điện lực 3 (chủ đầu tư) để xây dựng công trình điện không lấy lãi. Khi công trình hoàn thành bàn giao thì đơn vị xây dựng (nhà thầu hoặc là Công ty điện lực 3 trực tiếp xây dựng) phải lập hóa đơn GTGT và kê khai nộp thuế theo quy định. Giá thanh toán công trình bao gồm cả phần thuế GTGT.

Điện lực Đăklăk thuộc Công ty điện lực 3 tiếp nhận tài sản xác định nguyên giá theo quy định tại điểm đ Điều 4 mục I chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC nêu trên của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Phần thuế giá trị gia tăng trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản không được ghi tăng vào nguyên giá của tài sản cố định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đăklăk được biết và hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương