BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 636/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý NK và ân hạn thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2007

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH thực phẩm AMANDA

(Khu công nghiệp Amata, Phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai)

Trả lời công văn số 0112-06 ngày 27/12/2006 của Công ty TNHH Thực phẩm Amanda xin được tiếp tục nhập khẩu và được ân hạn thuế 275 ngày đối với các lô hàng nhập nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Công ty và tra cứu trên chương trình kế toán 559 tại Tổng cục Hải quan ngày 11/01/2007, thì Công ty TNHH Thực phẩm Amanda – MST: 3600603809 hiện còn nợ thuế, nợ phạt chậm thuế 81.837.051.990 đồng của 241 tờ khai hàng nhập nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu tại Cục Hải quan quản lý hàng đầu tư HCM, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trong đó, Nợ cưỡng chế (quá hạn 90 ngày) của 166 tờ khai nhập khẩu từ tháng 01 năm 2004 đến 30/12/2005 với số tiền thuế nhập khẩu: 44.698.156.292 đồng, số tiền phạt chậm thuế; 1.676.570.718 đồng; Nợ quá hạn thuế nhập khẩu của 40 tờ khai nhập khẩu từ tháng 01 năm 2006 đến 30/3/2006 với số tiền thuế nhập khẩu là 15.804.026.780 đồng; Nợ trong hạn thuế nhập khẩu của 35 tờ khai nhập khẩu từ tháng 03 năm 2006 đến 25/12/2006 với số tiền thuế nhập khẩu là 19.658.298.200 đồng.

Ngoài ra, tra cứu trên chương trình quản lý rủi ro tại Tổng cục Hải quan ngày 11/01/2007, thì Công ty TNHH Thực phẩm Amanda – MST: 3600603809 đã từng bị nợ thuế quá hạn 90 ngày (nợ cưỡng chế) đối với 82 tờ khai với số tiền thuế nhập khẩu là 47.550.590.421 đồng tại Chi cục Hải quan Hải quan quản lý hàng đầu tư HCM, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Căn cứ điểm b, khoản 2, Điều 63 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan;

Căn cứ quy định tại điểm 1 công văn số 4028/BTC-TCHQ ngày 28/03/2006 của Bộ Tài chính v/v xử lý vướng mắc thực hiện Luật thuế XNK; điểm 3 công văn số 7381/TCHQ-KTTT ngày 22/12/2006 của Tổng cục Hải quan v/v xử lý nợ thuế trên hệ thống quản lý rủi ro;

Xét đề nghị của Công ty TNHH Thực phẩm Amanda; Để tạo điều kiện cho Công ty có thể nhập khẩu nguyên phụ liệu để thực hiện các hợp đồng xuất khẩu đã ký và giải quyết việc làm cho gần 2000 công nhân…, Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty TNHH Thực phẩm Amanda được làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu đến hết ngày 31/03/2007, nếu Công ty đáp ứng đúng các điều kiện sau:

- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra và xác định Công ty đã thực hiện đúng các điều kiện đã nêu tại công văn số 5245/TCHQ-KTTT ngày 01/11/2006 của Tổng cục Hải quan.

- Công ty TNHH Thực phẩm Amanda phải thanh toán hết số tiền phạt chậm nộp thuế đang nợ cưỡng chế (quá hạn 90 ngày) là 1.676.570.718 đồng.

- Ngoài số tiền nợ thuế, nợ phạt chậm thuế của 241 tờ khai nêu trên, Công ty không còn nợ thuế, nợ phạt quá hạn của các tờ khai khác.

- Công ty TNHH Thực phẩm Amanda phải có kế hoạch thanh khoản, nộp dần số nợ thuế và có cam kết được Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chấp nhận bằng văn bản về việc thực hiện kế hoạch trả hết nợ thuế và thanh khoản đối với số nợ thuế hàng nhập sản xuất xuất khẩu nêu trên;

- Các lô hàng mới phát sinh phải đủ điều kiện xuất nhập khẩu và Công ty phải nộp đủ thuế trước khi giải phóng hàng, không để phát sinh nợ mới.

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đôn đốc chặt chẽ việc làm thủ tục nhập khẩu và việc thực hiện kế hoạch thanh khoản, trả dần, trả hết số nợ thuế, nợ phạt nói trên của Công ty TNHH Thực phẩm Amanda. Nếu Công ty không thực hiện đúng cam kết, không thực hiện đúng những điều kiện trên thì thực hiện cưỡng chế ngay.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Thực phẩm Amanda biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc