VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 638/VPCP-V .I
V/v xử lý sau thanh tra Dự án Xây dựng 37 cầu, Đồng bằng sông Cửu Long

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Thanh tra Chính phủ;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng.

Xét các Báo cáo số 7026/BGTVT-CGĐ ngày 02 tháng 11 năm 2007 của Bộ Giao thông vận tải; số 500/BTC-ĐT ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Bộ Tài chính; số 2594/TTCP-VI ngày03 tháng 12 năm 2007 của Thanh tra Chính phủ; số 2436/BXD-KTTC ngày 16 tháng11 năm 2007 của Bộ Xây dựng về xử lý sau thanh tra Dự án xây dựng 37 cầu, Đồngbằng sông Cửu Long; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo nhưsau:

Bộ Tài chính có ý kiến chínhthức về việc thu hồi khoản tiền 5.140,88 triệu đồng và việc xử lý khi thanhquyết toán số tiền 6.009,27 triệu đồng mà Thanh tra Chính phủ đã kết luận và BộGiao thông vận tải có giải trình. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính, yêu cầuBộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng thực hiện nghiêm túc và kiểm điểm, xử lýtrách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan; khắc phục sai phạm, chấnchỉnh công tác quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

Các Bộ: Giao thông vận tải, Tàichính, Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng03 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Trương Vĩnh Trọng, TTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, CN, Website CP, TH;
- Lưu: VT, V.I (3)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc