BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 6380/TCHQ-GSQL
V/v giám sát hải quan đối với container rỗng, bồn rỗng chứa hàng lỏng vận chuyển nội địa

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Căn cứ khoản 1, Điều 54 Luật Hảiquan và thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính trong khi đang sửa đổi, bổ sung nộidung Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềthủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, Tổng cục Hải quan hướng dẫn CụcHải quan các tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện công tác giám sát hải quanđối với container rỗng, bồn rỗng chứa hàng lỏng được vận chuyển trên các tàubiển vận chuyển quốc tế từ cảng biển này đến cảng biển khác tại Việt Nam củacác Đại lý hãng tàu như sau

Đối với tàu biển vận chuyển quốctế nếu được Bộ Giao thông vận tải cho phép bằng văn bản và đáp ứng các điều kiệngiám sát hải quan quy định dưới đây thì tàu biển được kết hợp vận chuyển hànghóa nội địa là container rỗng, bồn rỗng chứa hàng lỏng, cụ thể như sau:

1) Trường hợp xếp containerrỗng, bồn rỗng chứa hàng lỏng lên tàu chuyển đi:

- Bước 1: Các Đại lý hãng tàu,khi có hoạt động vận chuyển hàng hóa nêu trên phải có thông báo bằng văn bản doĐội thủ tục phương tiện vận tải xuất nhập cảnh hoặc Đội giám sát kho bãi, tàuthuộc Chi cục Hải quan nơi tàu neo đậu làm hàng trước khi xếp container rỗng,bồn rỗng chứa hàng lỏng, trong văn bản phải nêu rõ những nội dung: số lượng,trọng lượng container, số, ký mã hiệu hàng hóa nêu trên trên; tên, địa chỉ củangười gửi, người nhận; tên cảng xếp hàng, cảng dỡ hàng và đồng thời có cam kếttrong các container rỗng, bồn rỗng này không chứa bất cứ hàng hóa gì.

- Bước 2: Đội thủ tục phươngtiện vận tải xuất nhập cảnh hoặc Đội giám sát kho bãi, tàu thuộc Chi cục Hảiquan nơi tàu neo đậu làm hàng thực hiện việc giám sát, kiểm tra số containerrỗng, bồn rỗng chứa hàng lỏng xếp lên tàu trên cơ sở văn bản thông báo của cácĐại lý hãng tàu, không thực hiện việc niêm phong hải quan với các hàng hóa nêutrên. Khi có thông tin nghi ngờ hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm liên quanđến những hàng hóa này thì Hải quan sẽ thực hiện việc kiểm tra, xử lý theo quyđịnh.

- Bước 3: Trước khi tàu rờicảng, Đội thủ tục phương tiện vận tải xuất nhập cảnh hoặc Đội giám sát kho bãi,tàu thuộc Chi cục Hải quan nơi tàu neo đậu cảng đi có thông báo bằng văn bảnhoặc Fax cho Đội thủ tục phương tiện vận tải xuất nhập cảnh hoặc Đội giám sátkho bãi, tàu thuộc Chi cục Hải quan nơi tàu neo đậu ở cảng đến những thông tinthực tế về số lượng, trọng lượng, số, ký mã hiệu tại bước 1 nêu trên để tiếptục giám sát, quản lý theo quy định.

2)Trường hợp dỡ container rỗng, bồnrỗng chứa hàng lỏng xuống kho, bãi tại cảng đến:

- Bước 1: Trên cơ sở thông tinnhận được từ Đội thủ tục phương tiện vận tải xuất nhập cảnh hoặc Đội giám sátkho bãi, tàu thuộc Chi cục Hải quan nơi tàu neo đậu cảng đi, Đội thủ tục phương tiện vận tải xuất nhập cảnh hoặc Đội giám sát kho bãi, tàu thuộc Chi cụcHải quan nơi tàu neo đậu cảng đến thực hiện kiểm tra, giám sát việc dỡcontainer rỗng, bồn rỗng chứa hàng lỏng xuống kho, bãi theo đúng số lượng,trọng lượng, số, ký mã hiệu để quản lý theo quy định, đồng thời có hồi báo kếtquả thực hiện cho Đội thủ tục phương tiện vận tải xuất nhập cảnh hoặc Đội giámsát kho bãi, tàu thuộc Chi cục Hải quan nơi tàu neo đậu cảng đi để thanh khoảnhồ sơ.

- Bước 2: Trong quá trình kiểmtra, giám sát nếu phát hiện vi phạm liên quan đến hàng hóa nêu trên như: trongcontainer rỗng, bồn rỗng chứa hàng lỏng có chứa hàng hóa, vận chuyển hàng cấm,buôn lậu và gian lận thương mại, mua bán trái phép vỏ container…. thì tiến hànhlập biên bản để xử lý theo quy định của pháp luật.

Quá trình thực hiện có vướng mắcphát sinh, đề nghị Cục Hải quan tỉnh, thành phố báo cáo kịp thời Tổng cục xinchỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - BTC (để phối hợp)
- Vụ Chính sách thuế - BTC (để phối hợp);
-Vụ Pháp chế, Cục ĐTCBL, Cục KTSTQ, Vụ KTTT XNK;
- Lưu VT, GSQL(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc