VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 639/VPCP-V .I
V/v xử lý kết luận thanh tra tại Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Tổng cục Hải quan.

Xét kết luậnthanh tra số 2771/KL-TTCP-VII ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Thanh tra Chínhphủ và báo cáo giải trình số 17914/BTC-PC ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tàichính liên quan đến kết quảthanh tra tại Cục Hải quan thành phốHà Nội; Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng có ý kiến như sau:

Giao Thanh traChính phủ chủ trì, họp với Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và các Bộ, ngànhliên quan để thảo luận, phân tích kỹ các vấn đề còn ý kiến khác nhau; thốngnhất ý kiến báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2008.

Văn phòng Chínhphủ xin thông báo để các Bộ, ngành, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trương Vĩnh Trọng (để b/c);
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Cục Hải quan thành phố Hà Nội;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
PCN Trần Quốc Toản,
các Vụ: KTTH, Website CP, TH;
- Lưu: VT, V.I (3)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc