BỘ CÔNG NGHIỆP
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6396/CV-VP

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2004

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH LỖI IN ẤN TRONG DANH MỤC KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 136/2004/QĐ-BCN
(đã in trong Công báo số 01 ngày 01/12/2004)

Ngày 19/11/2004 Bộ công nghiệp đã ban hành Quyết định số 136/2004/QĐ-BCN ban hành Danh mục các máy, thiết bị, hóa chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp và Quy chế quản lý kỹ thuật an toàn đối với các máy, thiết bị, hóa chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp.

Trong Quyết định trên, tại Danh mục các máy, thiết bị, hóa chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp, Mục II. Danh mục hóa chất độc hại, hóa chất thứ 41: Sodiumsulphide công thức hóa học đã in nhầm là NaSO3. Nay Bộ công nghiệp xin đính chính, đề nghị sửa lại công thức hóa chất thứ 41 như sau: (thay NaSO3 bằng Na2S)

Số thứ tự

Tên hóa chất

Công thức hóa học

Tên theo tiếng Anh

Tên theo tiếng Việt

41

Sodiumsulphide

Natri sulphua

Na2S

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
CHÁNH VĂN PHÒNG
Hoàng Quốc Vượng