BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 64/BXD-QLN
V/v: nhà đầu tư nước ngoài mua lại tài sản là nhà xưởng sản xuất của Công ty Sinhanco.

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Bộ Xây dựng nhận được công vănsố 1901/SKHĐT-ĐTPTKT ngày 11/10/2007 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị hướng dẫn về việc nhà đầu tư nước ngoài mua lại tài sản là nhàxưởng sản xuất của Công ty Sinhanco (doanh nghiệp nhà nước). Sau khi nghiêncứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo Luật Kinh doanh bất độngsản, hoạt động kinh doanh bất động sản bao gồm kinh doanh bất động sản (là việcbỏ vốn đầu tư tạo lập, mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản đểbán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua nhằm mục đích sinhlợi) và kinh doanh dịch vụ bất động sản (là các hoạt động hỗ trợ kinh doanh bấtđộng sản và thị trường bất động sản, bao gồm các dịch vụ môi giới, định giá, sàngiao dịch, tư vấn, đấu giá, quảng cáo và quản lý bất động sản).

Công tySinhanco là doanh nghiệp nhà nước nên tài sản là nhà xưởng sản xuất của Công tylà tài sản công (được tạo lập bằng vốn nhà nước). Công ty Sinhanco là đại diệntrực tiếp sở hữu vốn nhà nước.

Do đó, vềtrường hợp nhà đầu tư nước ngoài có nhu cầu mua lại toàn bộ tài sản là nhàxưởng sản xuất của Công ty Sinhanco để phục vụ sản xuất như đã đề cập trongcông văn nêu trên của Quý Sở không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Kinh doanhbất động sản, mà chỉ liên quan đến Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp và phápluật về quản lý, sử dụng tài sản công, vì vậy Bộ Xây dựng đề nghị Quý Sở thamkhảo thêm ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính để có cơ sở giảiquyết yêu cầu của doanh nghiệp./.

Bộ Xây dựngthông báo để Quý Sở biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ KH&ĐT;
- Bộ Tài chính;
- Vụ Xây lắp (BXD);
- Lưu VP, Cục QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng