BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 641/TCT-CS
V/v miễn giảm tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2008

Kính gửi: cục Thuế tỉnh Tây Ninh

Trả lời công văn số 957/CT-TTHT ngày 19/11/2007 củaCục Thuế tỉnh Tây Ninh về vướng mắc chính sách miễn giảm tiền thuê đất, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại điểm 2b mục II phần C Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặtnước: ''Dự án thuê đất để xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh(xã hội hoá) thuộc các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá, thể dục, thể thao,khoa học - công nghệ bao gồm cả việc sử dụng đất có nguồn gốc chuyển từ giaođất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích công cộng chuyển sangthuê đất để xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh thuộc các lĩnhvực trên. Danh mục các dự án thuộc các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá, thểdục, thể thao, khoa học - công nghệ được miễn tiền thuê đất hướng dẫn tại điểmnày do Bộ, ngành chuyên ngành ban hành”.

- Theo quy định tại Thông tư số 05/2007/TT-BTC ngày30/5/2007 Hướng dẫn các trường hợp được ưu đãi về sử dụng đất và việc quản lýđất đai đối với các cơ sở giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục - thểthao, khoa học - công nghệ, môi trường, xã hội, dân số, gia đình, bảo vệ vàchăm sóc trẻ em:

Tại điểm 1 mục III quy định: “Các loại đất xây dựngcơ sở cung ứng dịch vụ công cộng ngoài công lập sau đây được hưởng chính sáchưu đãi về sử dụng đất:

...Ký túc xá dành cho học sinh, sinh viên'';

Tại điểm 7.1 mục III quy định: “Trường hợp người đangsử dụng đất được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nướccho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì được tiếp tục sử dụng đất và đượcưu đãi về sử dụng đất theo quy định của pháp luật trong thời gian còn lại củathời hạn sử dụng đất đã được Nhà nước giao, cho thuê”.

Do vậy, đơn vị giáo dục ngoài công lập nếu đáp ứngcác điều kiện theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 53/2006/NĐ-CP của Chínhphủ, được nhà nước cho thuê đất, đang thực hiện nộp tiền thuê đất hàng năm, sửdụng đất để xây dựng khu nội trú cho học sinh sinh viên, ký túc xá sinh viênbằng tiền của đơn vị đầu tư thì được miễn tiền thuê đất cho thời gian còn lạicủa thời hạn sử dụng đất đã được nhà nước cho thuê; Trường hợp các đơn vị nàyđược nhà nước cho thuê đất từ sau ngày Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006của Chính phủ có hiệu lực thi hành thì thuộc diện được miễn tiền thuê đất chotoàn bộ thừoi gian thuê.

Đề nghị Cục Thuế kiểm tra hồ sơ cụ thể, thực hiệnđúng quy định trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương