CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 642/CP-QHQT
V/v thực hiện Dự án “Phát triển giáo viên tiểu học” vay vốn WB

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2002

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Tư pháp,
- Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chủ tịch nước đã ra quyết định số 308/2002/QĐ /CTN ngày 4 tháng 6 năm 2002 phê duyệt Hiệp định tín dụng cho Dự án “Phát triển giáo viên tiểu học” đã được ký ngày 02 tháng 04 năm 2002 giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Ngân hàng Thế giới (WB). Để triển khai Dự án đúng tiến độ, theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước tại công văn số 454/NHNN-QHQT ngày 03 tháng 5 năm 2002, Thủ tướng Chính phủ giao:

1. Bộ Ngoại giao làm văn bản thông báo với WB việc phê chuẩn của Chủ tịch nước đối với Hiệp định tín dụng của Dự án trên.

2. Bộ Tư pháp làm Ý kiến pháp lý gửi cho WB.

3. Ngân hàng Nhà nước phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các điều kiện hiệu lực của Hiệp định tín dụng./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Mạnh Cầm