BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 642/TCT-CS
V/v: áp dụng tỷ giá ngoại tệ để nộp thuế TNCN

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2008

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận đượccông văn số 15805/CT-HTR ngày 01/11/2007 của Cục thuế TP. Hà Nội và công văn số217-20/28 ngày 22/1/2008 của Công ty cổ phần Sukhoi (là Công ty 100% vốn củaCHLB Nga) hỏi về việc áp dụng tỷ giá ngoại tệ khi quy đổi RUB sang VND để nộpthuế thu nhập cá nhân. Nội dung tóm tắt như sau:

Các nhân viên Vănphòng đại diện Công ty Sukhoi tại Hà Nội nhận lương bằng tiền rúp Nga trên tàikhoản rúp cá nhân của mình tại Ngân hàng liên doanh Nga Việt (VRB) tại Hà Nội.Theo hướng dẫn của Tổ thuế thu nhập cá nhân thuộc Sở Thương mại Hà Nội thì cácnhân viên của VPĐD Công ty Sukhoi đã quy đổi lương nhận được ra tiền Việt theotỷ giá RUB/VND do Ngân hàng liên doanh Nga Việt công bố để tạm tính và nộp thuếTNCN của các tháng trong năm 2007 với lý do Ngân hàng nhà nước Việt Nam chưacông bố tỷ giá ngoại tệ tự do giữa đồng VND đối với đồng RUB để làm căn cứ nộpthuế trong nội địa mà chỉ quy định tỷ giá giữa đồng VND đối với đồng RUB để xácđịnh thuế xuất nhập khẩu.

Tại buổi làm việc trựctiếp với Trưởng đại diện Công ty Sukhoi thì được biết Chính phủ Nga quy định từnăm 2007 tất cả các công dân của Nga làm việc tại nước ngoài đều phải nhậnlương bằng đồng RUB, không được nhận lương bằng USD hoặc đồng tiền nước ngoài.Vì vậy vướng mắc của Công ty Sukhoi là vướng mắc của tất cả các nhân viên Ngalàm việc tại Việt Nam. Đại diện Công ty Sukhoi đề nghị tiếp tục được sử dụng tỷgiá RUB/VND do Ngân hàng liên doanh Nga Việt công bố vì hai lý do sau:

- Nếu sử dụng tỷ giáRUB/VND do NHNN Việt Nam công bố làm căn cứ tính thuế XNK để tính thuế TNCN thìcác nhân viên của Nga phải nộp rất nhiều thuế TNCN do tỷ giá này cao hơn rấtnhiều tỷ giá thực tế (có sự chênh lệch tỷ giá).

- NHNN Việt Nam khôngcông bố tỷ giá RUB/VND làm căn cứ tính thuế nội địa.

- Ngân hàng liêndoanh Nga Việt (VRB) sử dụng tỷ giá của Ngân hàng NN Việt Nam và Ngân hàng NNCHLB Nga để xây dựng tỷ giá RUB/VND vì vậy việc sử dụng tỷ giá này để tính thuếlà phù hợp.

Về việc này Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Căn cứ tính thuế TNCNvà đồng tiền nộp thuế TNCN vẫn được thực hiện theo Pháp lệnh thuế Thu nhập đốivới người có thu nhập cao và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tại điểm 1 Mục IIThông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 quy định hướng dẫn về thuế TNCN quy định:“Thu nhập chịu thuế được xác định bằng Đồng Việt Nam. Trường hợp thu nhập bằngngoại tệ phải được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quântrên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thờiđiểm phát sinh thu nhập”.

Căn cứ quy định trênthì các cá nhân người Nga làm việc cho VPĐD Công ty Sukhoi tại Hà Nội nếu nhậnthu nhập bằng đồng RUB thì phải quy đổi thu nhập ra đồng Việt Nam theo tỷ giágiao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nướccông bố tại thời điểm phát sinh thu nhập để làm căn cứ tính thuế TNCN và phải nộpthuế TNCN vào NSNN bằng tiền Việt, không được không nộp thuế bằng đồng RUB.

Trường hợp NHNN ViệtNam không công bố tỷ giá RUB/VND thì thực hiện quy đổi chéo như sau: VPĐDCông ty Sukhoi sử dụng tỷ giá RUB/USD do Ngân hàng liên doanh Nga – Việt công bốđể quy đổi lương từ đồng RUB sang đồng USD sau đó sử dụng tỷ giá USD/VND doNHNN Việt Nam công bố để quy đổi lương nhận được ra tiền Việt làm căn cứ tínhthuế TNCN.

Đây là vấn đề mớiphát sinh và chưa có quy định cụ thể. Vì vậy Tổng cục Thuế đề nghị Quý Ngânhàng có ý kiến để Tổng cục Thuế báo cáo Bộ Tài chính quyết định.

Ý kiến tham gia xin gửivề Tổng cục Thuế (123 Lò Đúc) trước ngày 31/01/2008./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ PC; TCNH, CĐKT, TCĐN (để tham gia ý kiến);
- Lưu: VT; CS .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương