BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 643/TCT-CS
V/v hướng dẫn các cơ sở ngoài công lập thực hiện tốt chế độ kế toán và chính sách thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2008

Kính gửi: Cục trưởng Cục thuế các tỉnh, thànhphố thực thuộc Trung ương

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta rấtquan tâm và tạo mọi điều kiện ưu đãi, khuyến khích các đơn vị hoạt động trongcác lĩnh vực: giáo dục - đào tạo; y tế; văn hoá; thể dục thể thao; khoa học vàcông nghệ; môi trường; xã hội; dân số, gia đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em. Cácđơn vị hoạt động trong các lĩnh vực trên có thể được thành lập và hoạt động theoNghị định 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khíchphát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập hoặc được thành lập vàhoạt động theo Luật doanh nghiệp (sau đây gọi là cơ sở ngoài công lập). Quán triệttinh thần này, các ưu đãi về thuế đối với các cơ sở ngoài công lập đã được quyđịnh rõ trong các văn bản quy phạm pháp luật như Luật Giáo dục; các Luật thuế,Pháp lệnh thuế, phí lệ phí. Riêng về thuế thu nhập doanh nghiệp được thực hiệntheo Nghị định 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ về chính sách chuyếnkhích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập; Nghị định số 16/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 và Nghị định 24/2007/NĐ-CP ngày 14/9/2007 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Về Chế độkế toán thực hiện theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ Tàichính và Thông tư số 140/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫnkế toán áp dụng cho cơ sở ngoài công lập.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, Tổng cụcThuế nhận được ý kiến của nhiều đơn vị phản ánh về việc quản lý và áp dụngchính sách thuế trong đó có thực hiện ưu đãi thuế đối với cơ sở ngoài công lập.Để quản lý và thực hiện tốt chính sách thuế và chế độ kế toán đối với cơ sởngoài công lập hoạt động trong các lĩnh vực nêu trên, sau khi trao đổi thống nhấtvới Vụ Chế độ kế toán, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục thuế các tỉnh, thành phố thựchiện ngay một số việc sau:

- Phối hợp với cơ quan cấp đăng ký kinh doanh,cơ quan quản lý chuyên ngành thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố để nắm danhsách toàn bộ các cơ sở ngoài công lập đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, thànhphố và có văn bản đề nghị các cơ sở ngoài công lập đang hoạt động thực hiệnđăng ký thuế;

- Triển khai thực hiện ngay các hoạt động tuyêntruyền, hỗ trợ, tập huấn, hướng dẫn các cơ sở ngoài công lập, nắm vững chế độkế toán, chính sách thuế, thực hiện việc mở sổ sách kế toán và thực hiện nghĩavụ nộp ngân sách và các ưu đãi về thuế theo đúng quy định. Khi triển khai, cácCục thuế liên hệ với Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán (theo số điện thoại:2208121, 0903208137 - Bà Hà Thị Ngọc Hà, phó vụ trưởng Vụ CĐKT và kiểm toán) đểphối hợp hướng dẫn Chế độ kế toán cho phù hợp với từng đối tượng cơ sở ngoàicông lập thành lập và hoạt động theo Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006của Chính phủ hoặc theo Luật Doanh nghiệp.

- Định kỳ 6 tháng 1 lần các Cục thuế có văn bảnbáo cáo Tổng cục Thuế về tình hình quản lý các cơ sở ngoài công lập trên địabàn và các biện pháp mà Cục thuế đã thực hiện nhằm hỗ trợ các cơ sở này thựchiện các quy định của pháp luật thuế, đặc biệt là các quy định về ưu đãi thuế.

Trong quá trình thực hiện, đề nghị các Cục thuếthường xuyên báo cáo xin ý kiến chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Uỷ ban nhân dâncác tỉnh, thành phố. Trường hợp nếu có vướng mắc đề nghị các Cục thuế phản ánhkịp thời về Tổng cục Thuế để xem xét giải quyết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương