BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 644/TCT-PCCS
V/v: Khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4821/CT .TTHT ngày 27/10/2006 của Cục thuế tỉnh Long An và văn thư đề ngày 19/10/2006 của Công ty TNHH Thịnh Vượng về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với trường hợp của Công ty TNHH Thịnh Vượng:

Tại Điểm 1.2.c, Mục III, Phần B, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính quy định:

"Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT".

" Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT; số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ được tính vào chi phí của hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT".

Trường hợp Công ty TNHH Thịnh Vượng xây nhà ở miễn phí cho nhân viên, không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên nhưng được hạch toán vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo hướng dẫn tại công văn số 3729/TCT-PCCS ngày 5/10/2006 của Tổng cục Thuế.

2. Đối với trường hợp dùng hàng khuyến mãi (không thu tiền):

Trường hợp doanh nghiệp dùng hàng khuyến mãi (không thu tiền) đi kèm với việc sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT, thuộc đối tượng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng khuyến mãi theo hướng dẫn tại Điểm 1.2.c, Mục III, Phần B, Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên.

3. Đối với trường hợp của Công ty TNHH Khoa kỷ sinh vật Thăng Long:

Công ty TNHH Khoa kỷ sinh vật Thăng Long sử dụng nguồn vốn kinh doanh để đầu tư các tài sản như nhà nghỉ giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, nhà ăn giữa ca, bể chứa nước sạch phục vụ cho người lao động trong khu vực sản xuất, Công ty TNHH Khoa kỷ sinh vật Thăng Long không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên nhưng được hạch toán vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Long An biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Công ty TNHH Thịnh Vượng;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương