VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 644/VPCP-CN
V/v đầu tư dự án nhà máy xi măng tại tỉnh Quảng Bình

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2008

Kính gửi: Bộ Xây dựng.

Xét đề nghị củaỦy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tại công văn số 125/UBND ngày 17 tháng 1 năm2008 về việc đầu tư Dự án nhà máy xi măng tại xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch,tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc,đồng ý chủ trương đầu tư một dự án xi măng tại Quảng Bình như đề nghị của Ủyban nhân dân tỉnh Quảng Bình tại công văn nêu trên. Giao Bộ Xây dựng xem xét,nghiên cứu, xác định địa điểm, làm rõ nguồn nguyên liệu và quy mô công suất,trình Thủ tướng Chính phủ cho phép bổ sung vào quy hoạch phát triển công nghiệpxi măng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

Văn phòng Chínhphủ xin thông báo để Bộ Xây dựng biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- UBND tỉnh Quảng Bình;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Website CP;
- Lưu: VT, CN (3). 11

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc