BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 645/TCT-ĐTNN
V/v: giảm thuế GTGT năm 1999 - 2001

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2007

Kính gửi: - Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH Aden Service Việt Nam

Trả lời công văn số 68/CV /2006 ngày 10/5/2006 của Công ty TNHH Aden Service Việt Nam, công văn số 9570/CT-ĐTNN ngày 26/9/2006 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về đề nghị giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) năm 1999 – 2001 của Công ty TNHH Aden Service Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 và Thông tư số 175/1998/TT-BTC ngày 24/12/1998 của Bộ Tài chính thì: đối với những cơ sở sản xuất, vận tải, thương mại, du lịch, dịch vụ, ăn uống trong những năm đầu áp dụng thuế GTGT mà bị lỗ do số thuế GTGT phải nộp lớn hơn số thuế tính theo mức thuế doanh thu trước đây thì được xét giảm thuế GTGT phải nộp.

Căn cứ quy định trên đây thì trường hợp của Công ty TNHH Aden Service Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ bao gồm: vệ sinh, công việc ngoài trời trên cao, bảo trì thiết bị và sân bãi thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT năm 1999 – 2001. Nếu Công ty năm 1999 – 2001 bị lỗ do nguyên nhân số thuế GTGT phải nộp lớn hơn số thuế tính theo mức thuế doanh thu trước đây thì Công ty thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT, nhưng không vượt quá số lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Căn cứ vào hồ sơ đề nghị giảm thuế GTGT của Công ty, Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh xem xét quyết định giảm thuế GTGT cho Công ty theo chế độ đối với năm đề nghị giảm thuế chưa quá thời gian 5 năm. Căn cứ vào số thuế GTGT Công ty được giảm Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn Công ty thực hiện hạch toán điều chỉnh lại kết quả kinh doanh và số thuế nộp Ngân sách Nhà nước.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Aden Service Việt Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Lưu: VT, ĐTNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến