BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 648/TCT-ĐTNN
V/v: giảm thuế GTGT năm 1999 của CTLD hóa chất LG Chemical

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2007

Kính gửi: - Công ty Liên doanh Hóa chất LG Vina
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai
Trả lời công văn số 178/LG VINA-AFD ngày 18/12/2006 của Công ty liên doanh hóa chất LG Chemical về đề nghị giảm thuế GTGT năm 1999 theo quy định tại Thông tư số 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998, Thông tư số 175/1998/TT-BTC ngày 24/12/1998 và hướng dẫn tại công văn số 2700/TC-TCT ngày 25/3/2003 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1196/TCT-ĐTNN ngày 4/4/2004 hướng dẫn Cục thuế tỉnh Đồng Nai, đề nghị Cục thuế tỉnh Đồng Nai kiểm tra hồ sơ xác định đúng số lỗ do nguyên nhân số thuế GTGT phải nộp lớn hơn số thuế xác định theo mức thuế doanh thu trước đây để giảm thuế GTGT cho Công ty. Số thuế GTGT được xét giảm từng năm tương ứng với số lỗ nhưng tối đa không vượt quá số thuế GTGT phải nộp phát sinh trong năm xét giảm thuế. Số lỗ làm căn cứ xét giảm thuế GTGT là số lỗ xác định theo Biên bản kiểm tra quyết toán thuế năm 1999.

Đối với số lỗ do Công ty được rút ngắn thời gian phân bổ chi phí trước hoạt động của Công ty (3 năm thay vì 5 năm) và thực hiện việc phân bổ lại chi phí trước hoạt động dẫn đến việc thay đổi kết quả kinh doanh năm 1999 của Công ty có số lỗ lớn hơn số lỗ tại Biên bản kiểm tra quyết toán thuế của cơ quan thuế, số lỗ tăng thêm này không phải là số lỗ phát sinh do nguyên nhân số thuế GTGT phải nộp lớn hơn số thuế tính theo mức thuế doanh thu trước đây nên không được xét giảm thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty liên doanh hóa chất LG VINA biết và liên hệ với Cục thuế tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: TCĐN, CST, PC;
- Ban TTra;
- Lưu: VT, ĐTNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến