VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6488/VPCP-QHQT
V/v Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận viện trợ

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Bộ Y tế;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Xét đề nghịcủa Bộ Tài chính (công văn số 14529/BTC-TCĐN ngày 29 tháng 10 năm 2007) về việcBệnh viện Bạch Mai tiếp nhận hàng viện trợ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ýkiến như sau:

1. Đồng ýBệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 02 máy thận nhân tạo đã qua sử dụng chất lượng còntrên 80% do tổ chức Nikkiso Co.Ltd-Nhật Bản viện trợ.

2. Bộ Y tếchỉ đạo Bệnh viện Bạch Mai kiểm tra chất lượng thực tế của trang thiết bị trướckhi đưa vào sử dụng.

Văn phòngChính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- TTCP, các PTT (để b/c);- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);- Bệnh viện Bạch Mai;- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ: VX, TH;- Website Chính phủ;- Lưu: VT, QHQT (3b). 22

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc