BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 649/TCT-HT
V/v: Cấp mã số thuế đối với Nhà thầu nước ngoài.

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

Công ty Zenitaka (Thầu chính thi công xây dựng Nhà máy Tabuchi electric Việt Nam).
(Phòng 104, Trung tâm Công nghệ, Khu CN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)

Trả lờicông văn số 07/Zenitaka ngày 09/01/2008 của Công tyZenitaka (Thầu chínhthi công xây dựng Nhà máy Tabuchi electric Việt Nam) vềđịa điểm đăng ký cấp MST đối với Nhà thầu nước ngoài đã có Văn phòng điều hànhtại Hà Nội, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trườnghợp Nhà thầu Zenitaka là nhà thầu chính, thực hiện chếđộ kế toán Việt Nam đã đăng ký kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừvà thuế TNDN theo tỷ lệ ấn định trên doanh thu, có văn phòng điều hành tại Hà Nộinhưng thực hiện hợp đồng xây dựng, lắp đặt tại địa phương khác thì Nhàthầu Zenitaka đăng ký thuế tại Cục Thuế Hà Nội, nơi đặt văn phòng điều hành củanhà thầu.

Đối với các hợp đồng xây dựng, lắpđặt cho doanh nghiệp chế xuất ở các địa phương khác, Nhà thầu Zenitaka thực hiệnkê khai, nộp thuế theo hướng dẫn tại công văn số 1639/TCT - ĐTNN ngày 08/5/2006của Tổng cục Thuế.

Đối với hợp đồng xây dựng, lắp đặt(không phải cho doanh nghiệp chế xuất) ở địa phương khác, Nhà thầu Zenitaka cótrách nhiệm thông báo, kê khai và tạm nộp thuế GTGT theo tỷ lệ quy định hiệnhành tại địa phương nơi có công trình xây dựng và nộp thuế TNDN, quyết toán thuếTNDN, thuế GTGT và hoàn thuế GTGT tại Cục Thuế Hà Nội, nơi đặt văn phòng điềuhành theo quy định tại điểm 2,mục I, phần C Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 và Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/07/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành LuậtQuản lý thuế.

Tổng cụcThuế trả lời để Công ty biết và liên hệ với Cục Thuế Hà Nội để thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội, Bắc Ninh;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, CS, TTTĐ;
- Lưu: VT, HT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

TỔNG CỤC THUẾ
BAN HỖ TRỢ
-----

TRÌNH TỔNG CỤC

VỀVIỆC TRẢ LỜI CHÍNH SÁCH THUẾ

Ban HT nhận được công văn số 07/Zenitaka ngày 09/01/2008 của Công tyZenitaka(Thầu chính thi công xây dựng Nhà máy Tabuchi electric Việt Nam) về địa điểm đăng ký cấp MST đối với Nhà thầu nước ngoài đã cóVăn phòng điều hành tại Hà Nội, thực hiện chế độ kế toán Việt Nam đăng ký kêkhai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và thuế TNDN theo tỷ lệ ấn địnhtrên doanh thu, hỏi về địa điểm đăng ký cấp MST đối với nhà thầu nướcngoài. Liên quan đến vấn đề này, Ban Hỗ trợ cóý kiến như sau:

Vấn đề mà Nhà thầu Zenitaka hỏiđã được quy định cụ thể tại điểm 2, mục I, phần C TT 05/2005/TT-BTCvà TT 85/2007/TT-BTC Trường hợp nhà thầu xây dựng, lắp đặt công trình chodoanh nghiệp chế xuất tại các địa phương khác, Tổng cục đã có công văn số 1639/TCT -ĐTNN ngày 08/5/2006 hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Ban HT dự thảo công văn trả lờiđơn vị, trình Tổng cục xem xét, chỉ đạo thực hiện./.

Hà Nội, ngày 17/01/2008
TM. BAN HT
Lê Thanh Bình

TỔNG CỤC THUẾ
BAN HỖ TRỢ
-----

TRÌNH TỔNG CỤC

VỀVIỆC TRẢ LỜI CHÍNH SÁCH THUẾ

Ban HT nhận được công văn số 2551/CTngày 25/7/2007 của Cục thuế Thừa Thiên - Huế đề nghị hướng dẫn về chính sách ưuđãi đầu tư miễn thuế, giảm thuế TNDN liên quan đến hoạt động của doanh nghiệptrong khu công nghiệp.

Liên quan đến vấn đề này, Ban Hỗtrợ NNT có ý kiến như sau:

Do đó, toàn bộ thu nhập từ cáchoạt động của doanh nghiệp trong khu công nghiệp (có nhiều hoạt động kinh doanhkhác nhau, dịch vụ, thương mại, sản xuất,..) không được cộng vào thu nhậpchính để hưởng ưu đãi miễn thuế, giảm thuế TNDN; Cục thuế phải hướng dẫn doanh nghiệp "theo dõi hạch toán riêngthu nhập của hoạt động kinh doanh được miễn, giảm thuế" theo hướng dẫn tại điểm 1, mục II, Phần E -Miễn thuế, giảm thuế TNDN tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 củaBộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN.

Ban HT dự thảo công văn trả lờiCục thuế; trình Tổng cục xem xét, chỉ đạo thực hiện.

Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA LĐTC

Hà Nội, ngày 03/8/2007
TM. BAN HT
Lê Thanh Bình