BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

Số: 6490/TCHQ-KTTT
V/v: Hoàn thuế từ Kho bạc

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Ngày 10/10/2007 Tổng cục Hảiquan có công văn số 5742/TCHQ-KTTT hướng dẫn xử lý một số vướng mắc, kiến nghịkhi thực hiện Luật Quản lý thuế. Tại điểm 5 công văn 5742/TCHQ-KTTT hướng dẫnxử lý tiền thuế được hoàn đối với các tờ khai phát sinh trước ngày 01/7/2007 từKho bạc Nhà nước.

Để tránh tình trạng một bộ hồ sơhoàn trả cho các tờ khai phát sinh trước ngày 01/7/2007 có thể bị hoàn trả hai lần(theo ý kiến của Vụ Ngân hàng nhà nước ngày 02/11/2007), Tổng cục Hải quan hướngdẫn các đơn vị thống nhất thực hiện như sau:

- Đối với các tờ khai phát sinh trướcngày 01/7/2007 xin hoàn thuế: các đơn vị đã lập hồ sơ và gửi Vụ Ngân sách nhànước trước ngày 20/11/2007 thì sẽ hoàn trả trực tiếp cho đối tượng nộp thuế tạiVụ Ngân sách nhà nước.

- Đối với các tờ khai (kể cả tờ khaiphát sinh trước ngày 01/7/2007) xin hoàn thuế: được lập hồ sơ hoàn thuế từ ngày20/11/2007 thì đề nghị các đơn vị gửi trực tiếp Quyết định hoàn thuế theo quyđịnh tới Kho bạc nơi cơ quan Hải quan mở tài khoản quản lý thu Ngân sách nhànước thực hiện hoàn trả theo quy định tại Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007của Bộ Tài chính.

- Yêu cầu các đơn vị kiểm tralại toàn bộ số hồ sơ xin hoàn thuế từ ngân sách đã lập từ 01/7/2007 đến20/11/2007: nếu có tờ khai nào lập hồ sơ hoàn thuế hai lần gửi Kho bạc nhà nướcđồng thời gửi Vụ Ngân sách nhà nước xin hoàn trả, thì báo cáo ngay về Tổng cụcđể Tổng cục làm việc với Kho bạc nhà nước và Vụ Ngân sách tránh hoàn trùng.

Tổng cục hải quan thông báo đểcác đơn vị biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báocáo về Tổng cục hải quan được hướng dẫn tiếp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ NSNN-BTC (phối hợp th/h);
- Lưu: VT, KTTT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An