BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 65/BXD-KTXD
V/v: Bù giá xăng, dầu trong chi phí máy thi công XD công trình.

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Sơn La

Trả lời Văn bản số 212/SXD-ĐT ngày 23/4/2008 của Sở Xây dựngtỉnh Sơn La về bù giá xăng, dầu trong chi phí máy thi công xây dựng công trình,Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 1.2 mục 1 phần II của Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/1/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xâydựng công trình đối với hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công trong dự toán chiphí xây dựng (KĐCMTC=1,08) của các tỉnh, thành phố như phụ lục kèmtheo Thông tư nêu trên, bao gồm: điều chỉnh tiền lương tối thiểu chung là540.000 đồng/tháng cho lương thợ điều khiển máy; giá nhiên liệu dầu là 9.300đồng/lít và giá xăng là 11.864 đồng/lít;

2. Việc điều chỉnh về giá nhiên liệu xăng, dầu trong chi phímáy thi công xây dựng công trình của hợp đồng theo hình thức giá hợp đồng trọngói, giá hợp đồng theo đơn giá cố định đã quy định tại mục 2.4 Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợpđồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng vàđược xác định bằng dự toán chi phí. Khi áp dụng điều chỉnh chi phí nhiên liệuxăng, dầu theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD thì không áp dụng điều chỉnh theoThông tư số 03/2008/TT-BXD .

Căn cứ ý kiến trên, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La tổ chức thựchiện các công việc tiếp theo có liên quan về quản lý chi phí đầu tư xây dựngcông trình tại địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao./.


Nơi nhận:
- Như trên;- Lưu VP,Vụ KTXD, M5.

TL.BỘ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH VỤ
Phạm Văn Khánh