BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 65/BXD-VLXD
V/v: Xuất khẩu đất sét chịu lửa đã qua chế biến.

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2008

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩuHưng Giang

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 36/XK ngày 14/7/2008 củaCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hưng Giang về việc xuất khẩu đất sét chịu lửasang thị trường Nhật Bản. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Sản phẩm đất sét chịu lửa xin xuất khẩu được tận thu trongquá trình chế biến đất sét trắng, đã được nghiền, lọc và phơi khô có nguồn gốcmua của Hợp tác xã Vận tải hàng hoá hành khách du lịch Chí Linh, đã được Uỷ bannhân dân tỉnh Hải Dương cấp Giấy phép chế biến khoáng sản số 4427/GP-UBND ngày25/12/2006 với nguồn nguyên liệu để chế biến là đất sét trắng khai thác từ cácmỏ đất sét trong khu vực.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hưng Giang có Hợp đồng xuấtkhẩu số HT1 4990 MAY 26.2008 sang thị trường Nhật Bản với số lượng 20 tấn đấtsét chịu lửa đã qua chế biến để giới thiệu hàng. Theo quy định hiện hành vềviệc xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản phẩm đất sét chịu lửa nêutrên đã được chế biến và tuyển chọn đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện xuấtkhẩu khoáng sản theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc xuất khẩu 20 tấnđất sét chịu lửa của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hưng Giang.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, VLXD, 7;

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Nguyễn Quang Cung