BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 6501/TCHQ-GSQL
V/v tái xuất hàng hóa thất lạc, nhầm lẫn

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ báo cáo của Cục Hảiquan TP.HCM tại công văn số 2556/BC-HQTP ngày 29/08/2007 về số liệu hàng hóagửi thất lạc, nhầm lẫn qua các năm 2005, 2006 và 2007, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Cục Hải quan TP.HCM căn cứ quyđịnh tại Điều 45 Luật Hải quan, Điều 39 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày15/12/2005 của Chính phủ và chỉ đạo của Tổng cục Hải quan tại công văn số 4141/TCHQ-GSQL ngày 24/07/2007 để làm thủ tục tái xuất ra nước ngoài các lôhàng gửi nhầm lẫn, thất lạc vào Việt Nam theo đúng quy định hiện hành. Thựchiện kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng tái xuất, nếu hàng hóa đúng so với chứngtừ đi kèm (vận đơn, lược khai hàng hóa, các chứng từ khác nếu có) thì giảiquyết thủ tục hải quan để tái xuất, nếu sai so với chứng từ đi kèm thì xử lýtheo quy định của pháp luật hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo đểđơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP
- Cục ĐT CBL;
- Vụ Pháp chế (BTC)
- Trang Website Hải quan;
- Lưu VT, GQ (2)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc