BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 6511/TCHQ-KTTT
V/v xác nhận nợ thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Thép T&D
(22/15 ngõ Mai Hương, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Trả lời công văn số 0511/CV ngày05/11/2007 của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Thép T&D (MST: 0102052303) vềviệc xác nhận cho Doanh nghiệp không còn nợ thuế XNK, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Qua tra cứu số liệu trên Hệthống KT559 tại Tổng cục Hải quan và báo cáo của các Cục Hải quan tỉnh, thànhphố, Tổng cục Hải quan xác nhận tính đến thời điểm ngày 19/11/2007, Công tyTNHH Đầu tư Thương mại Thép T&D không còn nợ thuế và các khoản phải nộp NSNNliên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo đểCông ty TNHH Đầu tư thương mại Thép T&D được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3b)

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KTTT XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng