BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 652/TCT-CS
V/v chi phí sửa chữa lớn

Hà Nội, ngày 29 tháng 1 năm 2008

Kínhgửi: Tập đoàn điện lực Việt Nam.

Trả lời công văn số 86/CV-EVN-TCKT ngày 7/1/2008 của Tập đoàn điện lực Việt Nam hỏi về chi phí sửachữa lớn của Công ty Nhiệt điện Ninh Bình, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm1 mục IV Phần D Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định:''Cơ sở kinhdoanh chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu (kể cảgiao, bán, khoán cho thuê doanh nghiệp Nhà nước), sáp nhập, hợp nhất, chiatách, giải thể, phá sản phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuếđến thời điểm có quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổihình thức sở hữu, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản củacơ quan có thẩm quyền”.

Căn cứ vào hướng dẫnnêu trên, trường hợp Nhà máy nhiệt điện Ninh Bình trước ngày 1/7/2005 là đơn vịhạch toán phụ thuộc Tổng công ty điện lực Việt Nam có phát sinh khoản chi phí sửachữa lớn mà các khoản chi phí này đã hạch toán vào chi phí của nhà máy điện vàđã quyết toán trước khi chuyển đổi sang Công ty nhiệt điện Ninh Bình thì sẽkhông được hạch toán vào chi phí của Công ty nhiệt điện Ninh Bình.

Trường hợp đếnngày 1/7/2005, Công ty nhiệt điện Ninh Bình (được chuyển từ nhà máy nhiệt điệnNinh Bình) có thực hiện tiếp các công trình sửa chữa lớn dở dang, cuối năm 2005công trình sửa chữa lớn mới được phê duyệt quyết toán, khoản chi phí sửa chữa lớnnày chưa được hạch toán vào chi phí của nhà máy điện khi chuyển đổi thì sẽ đượchạch toán vào chi phí sửa chữa lớn của Công ty nhiệt điện Ninh Bình.

Tổng cục Thuế trảlời để Tập đoàn điện lực Việt Nam biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./


Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Ninh Bình;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương