BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 6525/TCHQ-KTTT
V/v hướng dẫn chính sách hoàn thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

Công ty TNHH TUNGALOY FRICTION MATERIAL VIỆT NAM
Quất Lưu – Bình Xuyên – Vĩnh Phúc

Trả lời công văn số 1510 ngày 15tháng 10 năm 2007 của Công ty TNHH TUNGALOY FRICTION MATERIAL VIỆT NAM về việchoàn thuế nhập khẩu đối với vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng hóaxuất khẩu; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 5.2.5 Mục I Phần Ethông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 06 năm 2007 của Bộ Tài Chính hướng dẫnthi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu; thì

Doanh nghiệp nhập nguyên liệu đểsản xuất hàng hóa sau đó bán hàng hóa này cho một doanh nghiệp khác để sản xuấthàng hóa xuất khẩu thì sau khi doanh nghiệp sản xuất, gia công hàng hóa xuấtkhẩu đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu sẽđược hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu. Thủ tục hồ sơ hoàn thuế thực hiện theohướng dẫn tại Điểm 9 Mục II Phần E Thông tư số 59/2007/TT –BTC ngày 14 tháng 06năm 2007 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu,quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Công ty có thể tìm hiểu các quyđịnh trên tại trang Website của Bộ Tài Chính: www.mof.gov.vn

Vậy Tổng cục Hải quan thông báođể Công ty được biết ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG VỤ TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An