CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 656/CP-QHQT
V/v Dự án Trung tâm đào tạo bảo dưỡng công nghiệp do Pháp tài trợ

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2002

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
- Bộ Giáo dục - Đào tạo.

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo (công văn số 13753/QHQT ngày 19 tháng 12 năm 2001 và số 4781/QHQT ngày 05 tháng 6 năm 2002) và ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3094BKH/KTĐN ngày 20 tháng 5 năm 2002) về việc phê duyệt dự án "Trung tâm đào tạo bảo dưỡng công nghiệp thuộc trường Đại học Bách khoa Hà Nội" do Pháp tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Phê duyệt dự án "Trung tâm đào tạo bảo dưỡng công nghiệp thuộc Trường Đại học Bách khoa Hà Nội", sử dụng 2.667.858 Euro từ Quỹ Đoàn kết ưu tiên (FSP) của Pháp.

- Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thực hiện dự án nói trên.

- Vốn đối ứng trong nước để thực hiện dự án do Bộ Giáo dục và Đào tạo bố trí trong kế hoạch ngân sách hàng năm của Bộ./.

KT.THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm