BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 656/TCT-CS
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 29 tháng 1 năm 2008

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 6239/CT-THNVDT ngày 14/9/2007 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc uỷ quyền chocá nhân nước ngoài thực hiện các hoạt động thương mại, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Điều152 Bộ Luật dân sự quy định về người đại diện theo uỷquyền như sau: ''Cá nhân người đại diện theo pháp luật của pháp nhân, hộ giađình, tổ hợp tác có thể uỷ quyền cho người khác phù hợp với quy định của Bộ luậtnày nhân danh mình xác lập; thực hiện giao dịch dân sự''.

Điều585 Bộ Luật dân sự quy định về hợp đồng uỷ quyền nhưsau: ''Hợp đồng uỷ quyền là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên được uỷ quyềncó nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền''.

Điểm2 Điều 20 Luật Kế toán quy định ký chứng từ kế toánnhư sau: ''Chữ ký trên chứng từ kế toán phải do người có thẩm quyền hoặc ngườiđược uỷ quyền ký''.

Điều145 Luật Thương mại quy định nghĩa vụ của bên đại diệnnhư sau: ''Thực hiện các hoạt động thương mại với danh nghĩa và vì lợi ích củabên giao đại diện''.

Căn cứ các quy địnhnêu trên, việc chủ doanh nghiệp tư nhân uỷ quyền cho cá nhân người nước ngoàithực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam đối với một số công việc kinhdoanh của doanh nghiệp thì việc uỷ quyền là hợp pháp. Các hợp đồng kinh tế, hoáđơn mua hàng, hoá đơn bán hàng do người được uỷ quyền ký nếu đứng tên và ghi mãsố thuế doanh nghiệp tư nhân phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vàđăng ký thuế thì được coi là chứng từ hợp pháp. Đối với việc kê khai thuế theouỷ quyền được thực hiện theo Điều 20 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 không thuộc phạm vi giao dịch dân sự, do vậy, chủdoanh nghiệp không được uỷ quyền việc kê khai thuế trong trường hợp này.

Tổng cục Thuế trảlời để Cục Thuế tỉnh Bình Dương được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương