BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 6569/TCHQ-KTTT
V/v: Hỗ trợ thông tin giá tính thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: Cục Hải quan Hà Nội

Trả lời Công văn số 1693/HQHN-TGTTngày 30/10/2007 của Cục Hải quan Hà Nội về việc xin hỗ trợ thông tin giá tínhthuế đối với các mặt hàng xe máy có khoản giảm giá, về vấn đề này Tổng cục có ýkiến như sau:

1. Căn cứ Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ; Thông tư số 113/2005/TT-BTC của BộTài chính; Quyết định số: 640/QĐ-TCHQ ngày 3/4/2006 của Tổng cục Hải quan; vàcác văn bản hướng dẫn khác của Tổng cục Hải quan thì việc xác định giá trị tínhthuế thuộc thẩm quyền của Cục trưởng Cục Hải quan địa phương.

2. Đối với trường hợp hàng nhậpkhẩu có các khoản giảm giá, chiết khấu, đề nghị Cục Hải quan Hà Nội căn cứ quyđịnh về các khoản giảm giá, chiết khấu tại điểm 2.1 mục 2 phần I phụ lục 1thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính; Hồ sơ gốc, các chứngtừ có liên quan đến khoản giảm giá, chiết khấu, tình hình thực tế của hàng thựcnhập để xác định giá tính thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan Hà Nội biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (5)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An