BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 657/TCT-CS
V/v đối tượng không chịu thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2008

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội.

Trảlời công văn số 7439/CT-HTr ngày 18/6/2007 của Cục thuế TP Hà Nội về việc đốitượng không chịu thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại tiếtb điểm 1.23 mục II phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 củaBộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: “Dịch vụtái báo hiểm ra nước ngoài; ...; dịch vụ bảo hiểm cung cấp cho phương tiện vậntải thuộc sở hữu tổ chức, cá nhân ở nước ngoài”, thuộc đối tượngkhông chịu thuế GTGT.

Căn cứ quy địnhtrên, dịch vụ bảo hiểm cung cấp cho các phương tiện vận tải của các tổ chức, cánhân nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng chịu thuếGTGT quy định tại điểm 3.20 mục II phần B Thông tư số32/2007/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trảlời để Cục thuế TP Hà Nội được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Bảo Minh Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương