BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 657/TCT-TS
V/v: Lệ phí trước bạ xe của dự án

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Gia Lai

Trả lời Công văn số 135/CT-THDT ngày 19/01/2007 của Cục thuế tỉnh Gia Lai về lệ phí trước bạ đối với xe ô tô thuộc diện hàng viện trợ không hoàn lại, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2 mục III, phần I Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ đã quy định trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ đối với tàu thuyền, ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao của tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc bên Việt Nam trực tiếp tham gia dự án (nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm 2 (c)).

Trường hợp xe ô tô có nguồn gốc nhập khẩu từ Thái Lan do quỹ môi trường toàn cầu (GEF)/UNDP viện trợ không hoàn lại để thực hiện dự án "kết nối: Tạo hành lang liên kết và quản lý bền vững vườn quốc gia Kon Ka Kinh và khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng" không thuộc đối tượng quy định trên thì phải nộp lệ phí trước bạ.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Gia Lai biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương