BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

Số: 6584/TCHQ-GSQL
V/v trừ lùi hóa đơn thương mại

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

Ngày 31/10/2007 Tổng cục đã cócông văn số 6106/TCHQ-GSQL hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh Lào Cai về việc tạm thờigiải quyết thủ tục hải quan theo hình thức cấp phiếu trừ lùi hóa đơn thươngmại. Nay Tổng cục hướng dẫn như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh LàoCai thực hiện theo đúng quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 7 Nghị định số 154/2005/NĐ-CPngày 15/12/2005 của Chính phủ; điểm II.2.1, mục 1 và điểm I, mục 2 phần B Thôngtư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính: Bộ hồ sơ hải quan đốivới hàng nhập khẩu bắt buộc phải có hóa đơn thương mại bản chính cho mỗi lầnnhập khẩu và cục Hải quan tỉnh Lào Cai hướng dẫn doanh nghiệp mở tờ khai 1 lầnnhập khẩu nhiều lần trong thời hạn hiệu lực của tờ khai; giải thích cho doanh nghiệphiểu để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Tổng cục trả lời để Cục Hải quantỉnh Lào Cai biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Lào Cai; để phối hợp;
- Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp chế (BTC); để phối hợp
- Cục HQ tỉnh, thành phố;
- Cục Kiểm tra STQ, Cục ĐT-CBL, Vụ KTTT;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, GSQL(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Túc