VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 659/VPCP-KG
V/v lùi thời gian trình Nghị định xử phạt hành chính

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2008

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ

Xét đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ (văn bản số 3219/BKHCN-Ttr ngày 10 tháng 12 năm 2007 và văn bản số 2721/BKHCN-PC ngày 19tháng 10 năm 2007), Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến:

Cho phép Bộ Khoa học và Công nghệ lùi thời gian trình Chínhphủ Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt độngchuyển giao công nghệ. Bộ Khoa học và Công nghệ cần phối hợp với các Bộ, ngànhtiếp tục hoàn chỉnh Dự thảo Nghị định này để trình Chính phủ sau khi Pháp lệnhsửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính được banhành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý Bộ biết, thựchiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg CP (để b/c);
- Bộ Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN: Trần Quốc Toản, Văn Trọng Lý, Kiều Đình Thụ, các Vụ: NC, CN, Website CP;
- Lưu: VT, KG (3). NH 20

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản