BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

Số: 6593/TCHQ-GSQL
V/v Nhập khẩu thiết bị, vật tư của Dự án điện Nhơn trạch 1.

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố

Ngày 12/11/2007, Văn phòng Chínhphủ có công văn số 231/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ -Hoàng Trung Hải tại cuộc họp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các nhà thầu vềcác dự án trọng điểm khí – điện tại Nhơn Trạch, theo đó Dự án điện Nhơn Trạchlà dự án trọng điểm và được áp dụng một số cơ chế đặc thù về thủ tục đầu tư,tài chính, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan tạo điềukiện thuận lợi cho việc nhập khẩu thiết bị, vật tư cho Dự án.

Thực hiện chỉ đạo trên, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

- Về chính sách thuế, thủ tụcmiễn thuế đối với Dự án, Tổng cục đã có công văn số 5090/TCHQ-KTTT ngày05/09/2007 và công văn số 5955/TCHQ-KTTT ngày 23/10/2007 hướng dẫn thực hiện.

- Về thủ tục, yêu cầu Cục Hảiquan các Tỉnh, Thành phố tạo điều kiện thuận lợi tối đa trong việc giải quyếtthủ tục nhập khẩu thiết bị, vật tư cho Dự án, trường hợp trong quá trình thựchiện có vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết, phải báo cáo ngay về Tổng cục đểcó chỉ đạo kịp thời.

Tổng cục Hải quan thông báo đểCục hải quan các Tỉnh, Thành phố thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Túc