BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 660/TCT-CS
V/v khai thuế và báo cáo sử dụng hoá đơn

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2008

Kính gửi: Tổng công ty viễn thông quân đội(Viettel)

Trả lời công văn số 2740/TCTVTQĐ ngày30/11/2007 của Tổng công ty viễn thông quân đội hỏi về việc khai thuế và sửdụng hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về khai thuế GTGT

Tại điểm 1.3 Mục II Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lýthuế quy định: "Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinhdoanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vịtrực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trựctiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng,không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tập trung tại trụsở chính của người nộp thuế."

Theo công văn trình bày thì Tổng công ty viễnthông quân đội có đặc thù riêng là hoạt động kinh doanh phân tán, nhiều ngànhnghề, nhiều dịch vụ, các đơn vị trực thuộc hạch toán báo sổ trên khắp 64 tỉnh,thành phố trong cả nước.

Căn cứ quy định trên: Các đơn vị trực thuộchạch toán báo sổ ở khác tỉnh, thành phố với văn phòng Tổng công ty có hoạt độngkinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quanthuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc. Trường hợp các đơn vị trực thuộchạch toán báo số ở các địa phương chưa có điều kiện tổ chức hạch toán để thựchiện kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì được thực hiện khai thuếGTGT theo tỷ lệ tạm tính trên doanh số theo quy định tại điểm 6 Mục II Phần BThông tư số 60/2007/TT-BTC nêu trên như sau:

- Đơn vị trực thuộc hạch toán báo sổ khai thuếGTGT tạm tính theo tỷ lệ 2% (đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT10%) hoặc theo tỷ lệ 1% (đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%)trên doanh thu hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế GTGT với cơ quan thuế quản lý địaphương nơi kinh doanh.

- Hồ sơ khai thuế GTGT là Tờ khai thuế GTGT mẫusố 06/GTGT cùng Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra theo mẫu số01-1/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 60/2007/TT-BTC Trường hợp số lượng hóađơn sử dụng lớn thì đơn vị trực thuộc được kê khai tổng hợp doanh số bán lẻ,không phải kê khai theo từng hóa đơn giống như các đơn vị kinh doanh dịch vụbưu chính viễn thông.

- Khi khai thuế với cơ quan thuế quản lý trựctiếp, Tổng công ty viễn thông quân đội phải tổng hợp doanh thu phát sinh và sốthuế giá trị gia tăng của các đơn vị trực thuộc đã nộp tại các địa phương tronghồ sơ khai thuế tại trụ sở chính. Số thuế đã nộp (theo chứng từ nộp tiền thuế)của đơn vị trực thuộc được trừ vào số thuế giá trị gia tăng phát nộp theo tờkhai thuế giá trị gia tăng của Tổng công ty viễn thông quân đội tại trụ sởchính.

2. Về khai thuế từ tiền hoa hồng đại lý

Điểm 7.1 Mục III Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTCnêu trên quy định: "Người nộp thuế giao cho hộ gia đình, cá nhân làmdịch vụ đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng có trách nhiệm khấu trừ số thuế thunhập doanh nghiệp tính bằng 5% trên tiền hoa hồng trả cho đại lý (bao gồm cảcác khoản chi hỗ trợ mà đại lý được hưởng theo hợp đồng ký với người nộp thuế)".

Điểm 1.1 Mục VI Phần B quy định: "Tổchức, cá nhân chi trả thu nhập thường xuyên thuộc diện chịu thuế thu nhập cánhân có trách nhiệm khấu trừ thuế tại nguồn và khai thuế, nộp thuế thay chongười có thu nhập chịu thuế.

- Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ thuếthu nhập cá nhân tạm tính theo mức 10% trên số thu nhập khi chi trả cho cá nhânvãng lai (không có hợp đồng lao động) khoản thu nhập từ 500.000 đồng/lần trởlên mà khoản thu nhập này có được từ các hoạt động đại lý hưởng hoa hồng,...".

Căn cứ quy định trên, trường hợp đơn vị trựcthuộc Tổng công ty viễn thông quân đội ký hợp đồng giao cho các hộ gia đình, cánhân làm đại lý bán hàng hóa, dịch vụ hưởng hoa hồng và chuyển danh sách cácđại lý về Tổng công ty (cùng bản photocopy hợp đồng) để Tổng công ty quản lýtập trung thì Tổng công ty viễn không quân đội có trách nhiệm khấu trừ thuếtrên tiền hoa hồng trả cho các đại lý (thuế TNDN theo tỷ lệ 5% hoặc thuế TNCNtheo tỷ lệ 10%) và thực hiện quyết toán số tiền thuế khấu trừ với cơ quan thuếquản lý trực tiếp Tổng công ty là Cục thuế TP. Hà Nội.

3. Về báo cáo sử dụng hoá đơn

Theo công văn số 8397/CT-AC ngày 8/8/2005 củaCục thuế thành phố Hà Nội về việc đăng ký in và sử dụng hóa đơn thì Tổng côngty viễn thông quân đội có trách nhiệm in ấn, phát hành, quản lý và sử dụng hóađơn cung cấp cho khách hàng. Theo mô hình tổ chức của Tổng công ty, các đơn vịtrực thuộc sử dụng hóa đơn do Tổng công ty in, phát hành để giao cho khách hàngdo đó Tổng công ty có trách nhiệm quyết toán tình hình sử dụng hóa đơn với Cụcthuế thành phố Hà Nội (bao gồm cả việc quyết toán số hóa đơn do Tổng công tygiao cho các đơn vị trực thuộc để cung cấp cho khách hàng). Các đơn vị trựcthuộc không phải quyết toán tình hình sử dụng hóa đơn tại cơ quan thuế địaphương.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty viễnthông quân đội được biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương