BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

Số: 6602/TCHQ-VP
V/v Bổ sung thành phần dự Hội nghị Tổng kết ngành Tài chính.

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Tiếp theo Giấy mời số 574/GM-VP ngày13/11/07 của Bộ Tài chính và công văn số 6524/TCHQ-VP ngày 20/11/07 của Tổngcục hải quan về thành phần đi dự Hội nghị toàn quốc ngành Tài chính, ngày 21/11/2007Bộ Tài chính đã có công văn số 15807/BTC-VP thông báo Bộ mời thêm thành phần dựHội nghị ngành Tài chính, như sau:

1. Cơ quan Tổng cục Hải quan:Các đồng chí lãnh đạo Tổng cục, các đồng chí Vụ trưởng, Cục trưởng và tươngđương.

2. Cục Hải quan tỉnh, thành phố:Đồng chí Trưởng phòng nghiệp vụ.

Các nội dung khác vẫn thực hiện theocông văn số 6524/TCHQ-VP ngày 20/11/07.

Tổng cục thông báo để các đơn vịbiết, về dự Hội nghị đầy đủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTC (để b/c);
- Fax: VP phía Nam;
- Lưu: VT, TH(01b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Chu Văn Nhân