BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 6609/BGDĐT-VP
V/v triệu tập giáo viên tập huấn môn Chính trị TCCN năm 2008

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2008

Kính gửi:

- Các trường trung cấp chuyên nghiệp;
- Các cơ sở có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp.

Thực hiện Kế hoạch năm học 2007- 2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn giáo viên giảng dạy môn Chínhtrị các trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) và các cơ sở có đào tạo TCCN (cáctrường cao đẳng, đại học, học viện,…) sau đây gọi chung là các trường, vàotháng 8 năm 2008.

1. Mục đích

1.1. Nâng cao trình độ và cậpnhật kiến thức mới về môn Chính trị cho giáo viên các trường trong đào tạo TCCN.

1.2. Quán triệt nội dung cơ bảncủa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa X và kết quả Hội nghị Trung ương 7khóa X.

1.3. Tăng cường đổi mới phươngpháp dạy học bộ môn; giao lưu học hỏi kinh nghiệm giảng dạy giữa giáo viên cáctrường đồng thời phối hợp thực hiện công tác giáo dục chính trị cho học sinhTCCN trong cả nước.

2. Nội dung

1.1. Học tập và quán triệt nộidung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa X về “Tiếp tục xây dựnggiai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đấtnước”; Nghị quyết tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xãhội chủ nghĩa”.

1.2. Thông báo kết quả Hội nghịTrung ương 7 khóa X, trú trọng các quyết định của Trung ương về công tác thanhniên, xây dựng đội ngũ tri thức, nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệphóa; đánh giá của Trung ương về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội sáu thángđầu năm và kế hoạch sáu tháng cuối năm 2008.

1.3. Triển khai chuyên đề “Tưtưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãngphí, quan liêu” và tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

1.4. Trao đổi, tham luận về việcđổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình, giáo trình và phương pháp dạy - họcmôn Chính trị trong đào tạo nguồn nhân lực trình độ TCCN, đáp ứng yêu cầu pháttriển kinh tế - xã hội trong xu thế hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.

3. Thời gian, địa điểm vàthành phần tham dự

- Tổ chức 01 lớp dành cho giáoviên Chính trị TCCN cả nước.

- Thời gian tập huấn: Từ ngày25/8 đến 28/8/2008. Khai mạc lúc 8h00 ngày 25/8/2008.

-Địa điểm tổ chức: Khách sạn Đà Nẵng, số 01-03 Đống Đa, Quận HảiChâu, Thành phố Đà Nẵng.

- Thành phần tham dự: Mỗi trườngcử 01 giáo viên đang trực tiếp giảng dạy môn Chính trị trình độ TCCN.

Ban tổ chức đón tiếp và đăng kýhọc viên từ 15h00 ngày 24/8/2008 tại Khách sạn Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng.

4. Những vấn đề khác

Các trường cử người tham gia lớptập huấn thanh toán chi phí cho học viên theo chế độ qui định hiện hành của BộTài chính. Học viên tham dự lớp tập huấn tự liên hệ chỗ ăn, ở và phương tiện đilại.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầucác trường tạo điều kiện để giáo viên tham gia tập huấn đúng thành phần và thờigian qui định. Các trường cử người viết bài, báo cáo tham luận tại Hội nghị tậphuấn (theo nội dung 1.4. mục 2 của Công văn này) và gửi Danh sách giáo viênđăng ký tham gia lớp tập huấn môn Chính trị TCCN năm 2008 (mẫu 1); thống kêDanh sách giáo viên giảng dạy môn Chính trị TCCN (mẫu 2) của trường về Bộ Giáodục và Đào tạo trước ngày 15/8/2008, theo địa chỉ: Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp -Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội; Email: [email protected] hoặc số Fax: 04 8694995.

Sau khi nhận được thông báo này,đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo; các Bộ, ngành có trường đôn đốc các trườngnghiêm túc thực hiện.

Mọi chi tiết liên hệ với đồngchí Trần Sâm, chuyên viên Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp theo số điện thoại: 048694988 (cq); 0912336949 (dđ)./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT.TT.Bành Tiến Long (để báo cáo);
- Các sở GDĐT (để ph/h thực hiện);
- Các Bộ, ngành có trường (để phối hợp);
- Vụ KHTC; Văn phòng Bộ; Cục NGCBQLGD; Cục CNTT (để ph/h thực hiện);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT; VP; Vụ GDCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
P.CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Hải Long

Ghi chú: Họcviên tham dự tập huấn có nhu cầu về chỗ ở liên hệ với phòng Lễ tân-Khách sạn ĐàNẵng qua số máy: 511 834662; Email: [email protected];Fax: 0511.823431 trước ngày 20/8/2008.

MẪU 1

SỞ GDĐT (BỘ, NGÀNH):………………………….……..

TRƯỜNG: ……………………………………..………….

DANHSÁCH GIÁO VIÊN ĐĂNG KÝ THAM GIA TẬP HUẤN

MÔNCHÍNH TRỊ TCCN - NĂM 2008

(Kèmtheo Công văn 6609/BGDĐT-VP ngày 24/07/2008)

Địa chỉ của Trường: ……………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………; SốFax:……………………; E.mail:………….…………………….

Tổng số giáo viên giảng dạy mônChính trị TCCN: ………………..…………….………………....

Số TT

Họ và Tên

Giới tính

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ đào tạo

Ngành/chuyên ngành đào tạo

Tên đề tài/chuyên đề đăng ký tham luận tại Hội nghị tập huấn

Điện thoại liên lạc

GV cơ hữu/thỉnh giảng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

2


Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên)

…………….., ngày… tháng…. năm 2008
HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

Chú dẫn: Cột(5) và (6) chỉ ghi chức vụ và trình độ đào tạo cao nhất

MẪU 2

SỞ GDĐT (BỘ, NGÀNH):………………………….……..

TRƯỜNG: ……………………………………..……………

DANHSÁCH GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

MÔNCHÍNH TRỊ TCCN

Tínhđến ngày 20 tháng 7 năm 2008

(Kèmtheo Công văn 6609/BGDĐT-VP ngày 24/07/2008)

Địa chỉ của Trường: ……………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………; SốFax:……………………; E.mail:………….…………………….

Tổng số giáo viên giảng dạy mônChính trị TCCN: ………………..…………….………………....

Trong đó: Cơ hữu: ……………………….;Thỉnh giảng: …………………….……………………...

Số TT

Họ và Tên

Giới tính

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ đào tạo

Ngành, chuyên ngành ĐT

CC.nghiệp vụ sư phạm

Trình độ ĐT và BD C.Môn khác

Ghi chú

VB, C.chỉ

Ngành, lĩnh vực

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

I

Giáo viên cơ hữu/biên chế

1

2

3

II

Giáo viên thỉnh giảng/hợp đồng

1

2


Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

…………….., ngày… tháng…. năm 2008
HIỆU TRƯỞNG(Ký tên, đóng dấu)

Chú dẫn: Cột(6) ghi trình độ cao nhất: Tiến sỹ, Thạc sỹ, Cử nhân, …; Cột (9) ghi văn bằng 2hoặc chứng chỉ (A,B,C nếu là Ngoại ngữ, Tin học), giấy chứng nhận; Cột (10) ghitên của các ngành, chuyên ngành đào tạo hoặc lĩnh vực được bồi dưỡng. Nếu giáoviên được đào tạo nhiều ngành, bồi dưỡng nhiều chương trình thì chỉ ghi vào cột(9) và (10) trình độ đào tạo và bồi dưỡng cao nhất.