BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6610/TCHQ-KTTT
V/v: Xác định thuế ô tô nhập khẩu

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

Công ty cổ phần hỗ trợ sản xuất và xuất nhập khẩu
(Số 30-C8 ngõ 292, Kim Giang, Hoàng Mai, Hà Nội)

Trả lời công văn số 36/HCTH ngày 15/11/2007của Công ty Cổ phần hỗ trợ sản xuất và xuất nhập khẩu đề nghị xác định giá tínhthuế mặt hàng ô tô nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày16/3/2007 của Chính phủ, Phụ lục I Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 củaBộ Tài chính; Quy trình kiểm tra, xác định trị giá tính thuế ban hành theoQuyết định số 640/QĐ-TCHQ ngày 03 tháng 04 năm 2006 của Tổng cục Hải quan thì:

Trị giá tính thuế của hàng hóa nhậpkhẩu là giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán trực tiếp hay gián tiếpcho người bán trong điều kiện mua bán bình thường để mua hàng hóa nhập khẩu saukhi đã cộng thêm hay trừ ra một số khoản điều chỉnh theo quy định.

Cơ quan Hải quan nơi doanh nghiệp mởtờ khai Hải quan thực hiện kiểm tra tính chính xác, trung thực của trị giá khaibáo của doanh nghiệp - nếu có nghi ngờ sẽ tạo điều kiện và yêu cầu doanh nghiệpgiải trình, tham vấn để làm rõ. Trường hợp doanh nghiệp không giải trình, chứngminh được tính chính xác, trung thực của trị giá khai báo, cơ quan Hải quan sẽxác định lại trị giá tính thuế theo đúng trình tự các nguyên tắc và phương phápquy định tại Thông tư 113/2005/TT-BTC nêu trên và các văn bản hướng dẫn khác vềgiá tính thuế của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty Cổ phần hỗ trợ sản xuất và xuất nhập khẩu biết và liên hệ với Cục Hải quan nơilàm thủ tục để được xem xét cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT (2), KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An