BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6616/TCHQ-KTTT
V/v Mã số và thuế suất thuế nhập khẩu Nắp chụp công tơ điện bằng thuỷ tinh

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2002

Kính gửi

- Công ty sản xuất và kinh doanh XNK Lạng Sơn
(125 Trần Đăng Ninh - Thị xã Lạng Sơn)
- Công ty thiết bị đo điện
(10 Trần Nguyên Hãn - Hà Nội)

Trả lời công văn số 407/KH-KD ngày 24/09/2002 của Công ty sản xuất và kinh doanh XNK Lạng Sơn, công văn số 62/2002/TBĐĐ ngày 27/09/2002 của Công ty Thiết bị đo điện về việc áp mã số và thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng Nắp công tơ điện bằng thuỷ tinh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 1803/1998/QĐ /BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2002/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính Phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng; Thông tư số 37/1999/TT /BTC ngày 07/04/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách phân loại hàng hoá theo Danh Mục Biểu thuế thuế xuất khẩu, Biểu thuế thuế nhập khẩu;

Tham khảo bản giải thích Danh Mục hàng hoá xuất nhập khẩu của Hội Đồng Hợp tác Hải quan, căn cứ công văn số 8161 TC/TCT ngày 25/7/2002 của Tổng cục thuế;

Mặt hàng: Nắp công tơ điện bằng thuỷ tinh, thuộc nhóm 7015, mã số 7015.90.00, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 5%( năm phần trăm) và thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% ( mười phần trăm) áp dụng cho các tờ khai hải quan đăng ký với cơ quan hải quan tư ngày 25/07/2002( ngày có hiệu lực của công văn số 8161 TC/TCT dẫn trên).

-Đối với mặt hàng Nắp công tơ điện có tờ khai hàng hoá nhập khẩu trước ngày 25/07/2002;

+ Trường hợp cơ quan Hải quan địa phương đã thu vào nhóm, mã số có mức thuế nhập khẩu cao hơn thì không truy hoàn thuế.

+ Trường hợp đã thu vào nhóm 9028, thuế suất thuế nhập khẩu 0%( theo chỉ đạo tại công văn số 1546/TCHQ - KTTT ngày 11/04/2000 của Tổng cục Hải quan) thì không truy thu thuế.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty sản xuất và kinh doanh XNK Lạng sơn, Công ty Thiết bị đo điện được biết.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường