BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 662/TCT-CS
V/v thuế GTGT đối với tiền hoa hồng từ dịch vụ đại lý vận tải biển quốc tế.

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Công ty TNHH CMA-CGM-Việt Nam;
- Công ty TNHH Misui O.S.K Line Việt Nam.

Trả lời công văn số ACC/TAX/025-07ngày 29/11/2007 của Công ty TNHH CMA-CGM-Việt Nam, số 080109-03 ngày 9/1/2008 củaCông ty TNHH Misui O.S.K Line Việt Nam về việc thuế GTGT đối với tiền hoa hồngtừ dịch vụ vận tải biển quốc tế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 8 Thôngtư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGTquy định: Cơ sở kinh doanh làm đại lý bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng khôngchịu thuế GTGT; cơ sở kinh doanh làm đại lý dịch vụ bưu điện, bảo hiểm, xổ số,bán vé máy bay theo đúng giá quy định của cơ sở giao đại lý hưởng hoa hồng thìkhông phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với doanh thu hàng hoá, dịch vụ nhận bánđại lý và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng.

Điểm 2.4 Mục IIPhần C Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫnvề thuế GTGT quy định: Cơ sở kinh doanh làm đại lý bán hàng hoá, dịch vụ thuộcđối tượng không chịu thuế GTGT và cơ sở kinh doanh làm đại lý dịch vụ bưu điện,bảo hiểm, xổ số, bán vé máy bay thực hiện cung ứng dịch vụ theo đúng giá quy địnhcủa cơ sở giao đại lý hưởng hoa hồng thì không phải kê khai, nộp thuế GTGT đốivới doanh thu hàng hoá, dịch vụ nhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng đại lý đượchưởng.

Dịch vụ vận tải biển quốc tế từViệt Nam đi nước ngoài và ngược lại thuộc diện không chịu thuế GTGT. Vì vậy,căn cứ theo các hướng dẫn trên, trường hợp cơ sở kinh doanh là đại lý của cáchãng vận tải biển nước ngoài thực hiện bán các gói cước vận tải biển quốc tế từcác cảng trên thế giới về Việt Nam (và ngược lại) theo đúng giá quy định củahãng vận tải biển nước ngoài và thu hộ cước vận tải biển quốc tế cho các hãngtàu biển nước ngoài thì khoản hoa hồng Công ty được hưởng từ hoạt động đại lýnày thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hợp cơ sở kinh doanh,ngoài khoản tiền hoa hồng được hưởng từ hoạt động đại lý bán cước vận tải quốctế và thu hộ cước vận tải quốc tế nêu trên, được các Hãng vận tải thanh toán tiềnhoa hồng đại lý từ việc cung cấp các dịch vụ khác (như dịch vụ tiếp vận và hàngnhập, dịch vụ theo dõi lưu công- ten- nơ, dịch vụ gom hàng, xuất vận đơn tiếp vận,dịch vụ chở hàng nội địa từ nhà máy đến cảng xuất, phí làm thủ tục hải quan…)trong phạm vi hoạt động đại lý thì các khoản tiền hoa hồng đại lý này thuộc đốitượng chịu thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để cácCông ty được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, TP;
- Vụ Pháp chế, CST;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương