BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 662/TCT-PCCS
V/v: trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Kon Tum

Trả lời công văn số 2782/CT-QLDN ngày 19/12/2006 của Cục thuế tỉnh Kon Tum hỏi về chính sách thuế đối với việc góp vốn bằng quyền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1 công văn số 2926 TC/TCT ngày 14/3/2005 của Bộ Tài chính về chứng từ, thuế đối với tài sản dịch chuyển, góp vốn của doanh nghiệp có hướng dẫn: "Đối với tài sản góp vốn để thành lập doanh nghiệp, tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên trong doanh nghiệp; phân chia, hợp nhất trong trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, đổi tên doanh nghiệp không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp".

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty A được Nhà nước cho thuê đất trong thời hạn 50 năm để đầu tư kinh doanh khách sạn và nộp tiền thuê đất hàng năm, số tiền thuê đất này Công ty A đã hạch toán vào chi phí sau đó Công ty A góp vốn vào Công ty cổ phần B bằng quyền thuê đất thì giá trị góp vốn bằng quyền thuê đất này không phải chịu thuế GTGT, thuế TNDN. Giá trị góp vốn bằng quyền thuê đất này Công ty B không được hạch toán vào tài sản cố định, giá trị góp vốn chỉ làm căn cứ để chia lợi nhuận.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương