VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6626/VPCP-KTTH
V/v bố trí vốn thực hiện dự án quy hoạch.

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 14517/BTC-ĐTngày 29 tháng 10 năm 2007, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5804/BKH-THngày 14 tháng 8 năm 2007, của Bộ Xây dựng tại văn bản số 1661/BXD-KHTH ngày 31tháng 7 năm 2007 về việc bố trí vốn thực hiện các dự án quy hoạch, Thủ tướngChính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bố trí vốn sự nghiệp cho công tác quy hoạch (riêngquy hoạch chi tiết 1/500 của dự án được bố trí từ vốn đầu tư của các dự án) nhưđề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên.

2. Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính vàcác cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu việc sửa đổi các quy định hiện hànhliên quan đến việc bố trí vốn sự nghiệp cho công tác quy hoạch, trình cấp có thẩmquyền quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng,
PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
Website CP, các Vụ: CN, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3b). 15

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy