CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 663/CP-QHQT
V/v phê duyệt Dự án hỗ trợ kỹ thuật do Bộ Lao động Hoa Kỳ tài trợ

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2002

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3107 BKH/KTĐN ngày 20 tháng 5 năm 2002) về việc phê duyệt Dự án "Khuyến trợ quan hệ lao động lành mạnh tại nơi làm việc và tăng cường năng lực của các bên trong quan hệ lao động tại Việt Nam", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Dự án trên với tổng kinh phí là 1.667.494 USD (trong đó có 01 xe ô tô miễn thuế) do Bộ Lao động Hoa Kỳ tài trợ. Vốn đối ứng của Dự án do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan đồng thực hiện (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) tự cân đối.

2. Uỷ quyền cho lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ký và chủ trì thực hiện Dự án trên.

3. Trong quá trình triển khai, thực hiện Dự án, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đàm phán với phía nhà tài trợ xây dựng cơ chế quản lý và thực hiện Dự án phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước Việt Nam./.

KT.THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm