VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6643/VPCP-KTTH
V/v khắc phục hậu quả của cơn bão số 5.

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnhNghệ An tại văn bản số 6567/TTr-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2007, của Bộ Kế hoạchvà Đầu tư tại văn bản số 7956/BKH-KTĐP &LT ngày 29 tháng 10 năm 2007, của BộTài chính tại văn bản số 14595/BTC-ĐT ngày 30 tháng 10 năm 2007, của Bộ Giaothông vận tải tại văn bản số 6923/BGTVT-KTĐT ngày 30 tháng 10 năm 2007 về việcđề nghị được xây dựng một số công trình giao thông thiết yếu tại tỉnh Nghệ An,Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Trước mắt, Ủy ban nhân dân tỉnhNghệ An chủ động sử dụng nguồn lực của địa phương để khắc phục hậu quả cơn bãosố 5, sớm ổn định đời sống và hoạt động sản xuất của nhân dân.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trươngtổng hợp tình hình thiệt hại và kế hoạch hỗ trợ các địa phương (trong đó cótỉnh Nghệ An) khắc phục hậu quả của cơn bão số 5, trình Thủ tướng Chính phủ xemxét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Bộ NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, Website CP, các Vụ: CN, NN, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy