BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

Số: 6647/TCHQ-GSQL
V/v thông báo mẫu dấu, chữ ký C/O mẫu AK của Hàn Quốc và Việt Nam

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan sao gửi danhsách mẫu dấu và chữ ký của người có thẩm quyền cấp C/O mẫu AK của Hàn Quốc (124trang) và Việt Nam (1 trang) cho các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để thực hiện.Danh sách mẫu dấu và chữ ký kèm theo công văn này được áp dụng cho các tờ khaihải quan nhập khẩu hàng hóa đăng ký từ ngày có hiệu lực của Quyết định số 41/2007/QĐ-BTCngày 31/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành biểu thuế nhập khẩuưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Hàn Quốc.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(2 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc