VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6667/VPCP-KTN
V/v giao mỏ than thuộc bể than đồng bằng sông Hồng để khảo sát, thăm dò phục vụ Dự án than hóa lỏng

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2008

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương,
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hưng Yên, Thái Bình;
- Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội.

Xét đề nghị của Công ty cổ phần XuấtNhập khẩu Tổng hợp Hà Nội (GELEXIMCO) tại văn bản số 224/CV ngày 16 tháng 9 năm2008 về việc xin giao mỏ than thuộc bể than đồng bằng sông Hồng tại tỉnh HưngYên và tỉnh Thái Bình để khảo sát, thăm dò phục vụ cho dự án đầu tư xây dựngNhà mày chuyển hóa than thành nhiên liệu lỏng (CTL), Phó Thủ tướng Hoàng TrungHải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trườngchủ trì phối hợp với Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hưng Yên, TháiBình xem xét những vấn đề cụ thể, đề xuất ý kiến về đề nghị nêu trên của Công tycổ phần Xuất Nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng10 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, ĐP, QHQT, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMVăn Trọng Lý