VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6668/VPCP-QHQT
V/v ký Hiệp định về thương mại dịch vụ ASEAN - Hàn Quốc

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương(Tờ trình số 2961/TTr-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2007) về việc ký Hiệp địnhthương mại dịch vụ ASEAN - Hàn Quốc vào dịp Quốc hội Cấp cao ASEAN lần thứ 13tổ chức tại Singapore từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 11 năm 2007, Thủ tướng Chínhphủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt nội dung của dựthảo Hiệp định thương mại dịch vụ ASEAN-Hàn Quốc và bản chào về dịch vụ củaViệt Nam được gửi kèm theo Tờ trình nêu trên.

2. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ CôngThương thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định này (bao gồm cả bản ghi nhớ kèmtheo Hiệp định) tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 13.

3. Giao Bộ Ngoại giao làm thủtục ủy quyền theo quy định.

4. Sau khi ký, Bộ Công Thươngchịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao chuẩn bị tờtrình Chủ tịch nước xin phê chuẩn. Đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai,thực hiện Hiệp định bảo đảm các quyền và nghĩa vụ của Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Văn phòng UBQG về HTKTQT (Bộ Công Thương);
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy,
Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TH, CN, NN, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2b). 22

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc