BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6669/TCHQ /KTTT
V/v Phân loại mặt hàng bóng đèn Compact

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2002

Kính gửi

- Cục Hải quan TP. Hải Phòng
- Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố

Trả lời công văn số 2578/HQHP - KTSTQ ngày 13/11/2002 của Cục Hải quan TP. Hải phòng về phân loại mặt hàng bóng đèn huỳnh quang kiểu Compact. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1803/1998/QĐ /BTC ngày 11/12/1998.

Căn cứ công văn số 4981 TCT/NV3 ngày 07/11/2000 của Tổng cục Thuế.

Mặt hàng bóng đèn huỳnh quang kiểu Compact, catot nóng, Loại đã có chấn lưu và tắc te, công suất từ 7W đến 23 W thuộc chương 94, mã số 940510.20, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 40% ( bốn mươi phần trăm).

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải phòng căn cứ nguyên tắc phân loại hàng hoá theo Biểu thuế nhập khẩu được qui định tại Thông tư 37/1999/TT /BTC ngày 07/4/1999 để tính thuế đối với các lô hàng bóng đèn huỳnh quang kiểu Compact dạng linh kiện nhập khẩu.

Tổng cục thông báo Cục Hải quan TP. Hải phòng, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
VỤ TRƯỞNG VỤ KTTT - XNK
Hoả Ngọc Tâm