ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 6672/UBND-VX
V/v Thực hiện Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Liên minh các hợp tác xã Thành phố;
- Các Tổng công ty của Thành phố Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

Ngày 16/11/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2007/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động ViệtNam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nướcngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam.

Về việc này, UBND Thành phố giao trách nhiệm:

Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội chủ trì, phối hợpvới các sở, ban, ngành, đoàn thể, Liên minh các hợp tác xã Thành phố, các Tổngcông ty của Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện triển khai thực hiện vàhướng dẫn doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài,tổ chức quốc tế và cá nhân ngoài nước ngoài tại Việt Nam thực hiện Nghị định số168/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ (các đơn vị sử dụng bảnin trong Công báo hoặc Website Chính phủ), định kỳ hằng năm tổng hợp kết quả,báo cáo UBND Thành phố./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VP Chính phủ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐNDTP;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Các đ/c PCT UBND TP; (để báo cáo);
- V2, V3, VX, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Thị Thanh Hằng