VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6676/VPCP-QHQT
V/v: Hợp tác với Thái Lan

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2002

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Công an,
- Bộ Tài chính,
- Tổng cục Du lịch,
- Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

Để triển khai kết quả buổi tiếp Phó Thủ tướng Thái Lan Korn Dabbaransi, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Tổng Công ty Hàng không Việt Nam bàn với phía Thái Lan về khả năng mở đường bay Hà Nội - Chiềng Mai.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Tổng Cục Du lịch và các cơ quan liên quan xem xét, nghiên cứu việc cho phép các đoàn du lịch nước ngoài vào Việt Nam đi xe ôtô tay lái nghịch.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện.

KT BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý