BỘ THỦY SẢN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN VỆ SINH & THÚ Y THỦY SẢN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 668/CLTY-CL
V/v Bổ sung danh sách doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản vào Nhật Bản

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2007

Kínhgửi: Tổng cục Hải quan

Tiếp theo công văn số 507/CLTY-CL ngày01/03/2007 về kiểm soát kháng sinh cấm trong thủy sản xuất khẩu vào Nhật Bản,Cục Quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh & Thú y thủy sản xin thông báo một số thông tin liên quan đến Danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu vào Nhật Bản không bắt buộc phải kiểm tra hóa chất, kháng sinh cấm cập nhật tới ngày15/03/2007 như sau:

- Rút tên 01 doanh nghiệp (chi tiếtnêu tại phụ lục 1) ra khỏi Danh sách do bị cơ quan thẩm quyền Nhật Bản cảnh báo phát hiện kháng sinh cấm trong các lô hàng xuất khẩu vào Nhật Bản.

- Bổ sung 01 doanh nghiệp (chi tiếtnêu tại phụ lục 2) mới được công nhận đạt tiêu chuẩn Ngành Thủy sản và Danh sách.

- Thông tin chi tiết về Danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu vào Nhật Bản không bắt buộc phải kiểm tra hóa chất, kháng sinh cấm cập nhật tới ngày 15/03/2007 xin xem tại website của Cục:http://www.nafigaved.gov.vn/Hethong.asp?ID=157

- Các lô hàng thủy sản được sản xuấttại doanh nghiệp không có tên trong Danh sách này khi xuất khẩu vào Nhật Bản bắt buộc phải có giấy chứng nhận không chứa dư lượng kháng sinh cấm do Cục hoặccác Trung tâm CL. ATVS&TYTS vùng thuộc Cục cấp.

Rất mong sự hợp tác của quý Tổng cụcvà xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó Cục trưởng (để biết);
- Phòng TH-HTQT(website)
- Lưu VT, CL

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tử Cương

PHỤ LỤC 1

THÔNGTIN VỀ DOANH NGHIỆP BỊ RÚT TÊN RA KHỎI DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU VÀONHẬT BẢN KHÔNG BẮT BUỘC PHẢI KIỂM TRA HÓA CHẤT KHÁNG SINH CẤM

STT

Tỉnh

Mã số

Tên cơ sở

Tên giao dịch thương mại

Địa chỉ

Điện thoại

Fax

Khu vực Trung tâm CL, ATVS&TYTS vùng 2

1

Thừa Thiên Huế

Công ty Cổ phần Thủy sản Thừa Thiên Huế

SEAPRODUCTS JOINT STOCK COMPANY OF TT -HUE

154, Trần Phú, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

054 823093

054 846797

PHỤ LỤC 2

THÔNGTIN VỀ CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC BỔ SUNG VÀO DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU VÀONHẬT BẢN KHÔNG BẮT BUỘC PHẢI KIỂM TRA HÓA CHẤT KHÁNG SINH CẤM

STT

Tỉnh

Mã số

Tên cơ sở

Tên giao dịch thương mại

Địa chỉ

Điện thoại

Fax

Khu vực Trung tâm CL, ATVS&TYTS vùng 3

1

Ninh Thuận

HK 80

Phân xưởng chế biến thủy sản khô – Công ty Xuất khẩu Nông sản Ninh Thuận

NITAGREX

158 Bác Ái, Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận

068 896508

068 896306